indexboek-1701-1800

DATUM TITEL LINK
1701 • Kantoor Keizerlijke Post van Roermond naar Pempelfort (Duitsland).
• In Brussel was Eugène Henry Fricx drukker voor Thurn en Tassis.
• De belofte in 1701aan Willem Karel van Huls.
• 1701: in het oudste bewaarde adresboek van Den Haag uit 1701 worden zes posterijen genoemd.
MEER
MEER
MEER
MEER
1702 • Het stadsbestuur bracht van ‘s-Hertogenbosch alle op haar stad rijdende bodediensten samen in één stadsbedrijf.
• Bartholomeus van Wittenhorst, de Postmeester te Weert, kon zijn eerste rekening opmaken voor de postrit tussen Weert en Achel.
• Huwelijk Susanna Sophia van de Blocquerie.
 MEER
 MEER
 MEER
1703 • Rekwest tegen erfelijke overdracht Postmeesterschap Borrebagh.
•  Mei: Maria Germain komt te overlijden na een lang ziekbed. (Nog nader uit te werken)
 MEER
MEER
1704  Peter Cornelissen leent geld aan Achel.  MEER
1705 • Postkaart van Taillot
• Apostille van Simon van Beaumont.
 MEER
 MEER
1706 • Peter Cornelissen werd op 3 maart 1683 in Hamont gedoopt als zoon van Henricus Cornelis alias Aerts en Catharina Van Randeraedt.
• De paardenposterij liet soms te wensen over.
• Conventie met Willem Carel van Huls tot extinctie van zijn pretentie op de Fransche en de Brabantsche posterij.
• 1706: De Brienne koopt een hofstede te Voorburg.
 MEER
 MEER
 MEER
MEER
1707 Overlijden van Simon de Brienne, postmeester in den Haag. (Nog nader uit te werken)
• Erfgenamen van Martin Beukelaar.

 MEER
MEER
1708  MEER
1709 Kaart van Fricx uit 1709. Bemerk hierop dat er tussen Hamont en Achel geen verbindingsweg getekend was.  MEER
1710  MEER
1711  MEER
1712 • Op 12 maart werd Adriaan Cornelis Verboom benoemd tot Postmeester van Gorinchem.
• Toen Johanna Beefting overleed, haastte Borbaghs (BORREBAGH) zoon zich een overschrijving van het postmeestersambt.
• Henricus Borrebagh (Postmeester Den Haag) maakt samenwerkingscontracten voor verzendingen op Alphen aan den Rijn.
• Start initiatief aanleg steenweg ‘s-Hertogenbosch en Hasselt.
• Hendrich Borrebagh, postmeester in ‘s Gravenhage.
• In 1712 was een geschil gerezen tusschen den Brusselschen postmeester Jauppain en Haagsche postmeesters.
• 1712: Adolf Borrebach begraven.
 MEER
 MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1713 • Vrede van Utrecht.
• Achels Beverbeek neemt taak als afspanning over van Hamont.
• Document over Post van Maaseik.
• Na den vrede van Utrecht kwam op het einde van 1713 de Heer Jozeph Goupy als afgevaardigde der Fransche posterij naar Holland.
 MEER
MEER
MEER
MEER
1714 • Oude Rijn Alphen aan de Rijn
• Brabants Straatboek
 MEER
 MEER
1715 • De start van de Sociëteitsrit (1715) was ook weer een flinke streep door de rekening van Turn en Taxis.
• Samenwerking Henricus Borrebagh met Hermannus Clignet de Postmeester van Utrecht …
• Henricus Borrebagh sluit contract met Utrecht.
• Kaart van Homann uit 1715.
• Ontslag Paulus van Vlockhoven.
• Willem Gerrit Dedel overleden.
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1716 • In een kort tijdsbestek besloten een aantal postmeesters de handen in elkaar te slaan…
• Anna Eycken wachtte op een brief uit Luik om onmiddellijk te kunnen anwoorden.
• Aangesloten Postmeesters verbinden zich in de rit Hamont-Alphen (Sociëteitsrit)
• Henricus Borrebach begraven.
 MEER
MEER
MEER
MEER
1717 • Concurrerende Rijkspost verplaatst kantoor van Roermond naar Maaseik.
• Postkantoor van Thurn en Taxis verhuist naar Maaseik.
 MEER
 MEER
1718  De Postiljon uit Utrecht bracht post voor Engeland naar Oudshoorn.  MEER
1719 • De situatie van de Postsociëteit was zo geëvolueerd dat enkel Amsterdam, Leiden, Gouda en Gorinchem hun contract uit 1716 bij …
• Vervolg op contract uit 1716.
•  “ome verders van hier aenstonts per postillon te peerdt na Hamont te werden gebracht ende dat de brieven van Mastrigt aldaer …
 MEER
MEER
 MEER
1720  Postiljons aangevallen in Spoordonk.  MEER
1721  Postsociëteit gaat akkoord met verpachting.  MEER
1722 • Nieuwe verpachting postroutes.  MEER
1723  MEER
1724  MEER
1725 • Zo werd de publieke aanbesteding van de Postsociëteit aangekondigd.
• Het traject van de sociëteitsrit Alphen-Hamont rond 1725.
• Huwelijk H. Borrebagh. Afkomst familie Borrebagh.
 MEER
 MEER
 MEER
1726  MEER
1727  MEER
1728 • Jaarverslag te verbeteren wegen.
• Verkoop eigendommen Adolf Borrebach.
 MEER
 MEER
1729 • Postkaart uit 1729 van Mol met o.m. de postroute naar Engeland.
• Familie Ortelli baat het posthuis van Beverbeek uit.
 MEER
 MEER
1730 • Bij Bastiaan Borghouts in het dorp Achel was een brouwerij en afspanning.
• Kaart van Homann
• Brief van Tilburg naar Breda (16 juli 1730)
 MEER
 MEER
 MEER
1731 • In Oudshoorn werd Ary Verstraeten aangesteld als brievengaarder.
• Den 2 Juli gaf André Hercules volmacht aan Joseph Goupy.
 MEER
 MEER
1732  MEER
1733 • Uitgaven van de Postsociëteit.
• Susanna Sophia van de Blocquerie gestorven.
 MEER
 MEER
1734 Bommel sluit zich aan bij de Postsociëteit.  MEER
1735 • Het waren de pachters van Achels Beverbeek die de afspanning uitbaatten.
• Sibilla Ortelli hertrouwde snel met zekere Mathijs van den Dungen.
 MEER
 MEER
1736  MEER
1737 • De diligenceverbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Maastricht zou in de 18de eeuw een grondige hervorming ondergaan.
• Overlijden Johan Bebber.
 MEER
 MEER
1738 • De grote steenweg die in 1712 door de prinsbisschop van Luik vergund werd om via Hasselt aangelegd te worden tot Den Bosch …
• Concurrentie in Tilburg.
• Van den Dungen koopt huis van Theodorus Piepers.
 MEER
MEER
MEER
1739 In 1739 poogde zekere Collin om vanuit Tilburg de brievenverzending op Frankrijk te organiseren.  MEER
1740 • Vanaf 1740 kwam de familie Joosten op het voorplan als boden en postmeesters.
• De prinsbisschop van Luik en de Raad van State in Den Haag zocheten contact met elkaar…
• In 1740 werd zowel door de Raad van State in Den Haag als door de prins-bisschop van Luik een nieuwe impuls gegeven…
• 1740: Voor Van den Dungen was het van groot belang om de afstand tussen Eindhoven en Achel te verkorten.
• 13 juni 1740 Men gebruikte geometrische instrumenten voor de metingen. (RAL)
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1741 • De grote steenweg die in 1712 door de prinsbisschop van Luik vergund werd om via Hasselt aangelegd te worden tot Den Bosch …
• Het was voor Van den Dungen van groot belang om aan te kunnen tonen dat Achel de rol van Hamont overgenomen …
• Historici hebben zich in het verleden al afgevraagd waarom de overste van de Achelse Kluis in 1741 het goed Genenbroek kocht en …
• “den heere Gerardt Beckers arrestant tegens mevrouw Bormans in boven gearresteerde onder dese justitie gelegen reproduceert …
MEER
MEER
MEER
MEER
1742 • Op 15 september 1742 verklaarde Mathijs Geunis, gezworen landmeter uit Neerpelt, op verzoek van de burgemeesters van …
• Volgens Jan Hagen die de geschiedenis van de Valkenswaardse post onderzocht zou Valkenswaard reeds rond 1742 erin geslaagd …
• De initiatieven van Van den Dungen gaven aanleiding tot een vergadering in Valkenswaard.
 MEER
MEER
MEER
1743 • Notaris Geerts noteerde deze verklaring op 16 september.
• Gerechtsrollen van Gerevenbroek.
 MEER
 MEER
1744 i.v.m.belastingen op Hamonter en Diester bier werd een overzicht gemaakt van de Achelse brouwers…  MEER
1745 • De prinsen van Oranje begonnen hun invloed op de Postsociëteit te doen gelden met het doel op termijn de post onder de …
• De Keizerlijke Post verzorgt 2 x per week ritten naar Duitsland en Italië, vanuit Maaseik.
• Het was duidelijk dat Hamont de karren, koetsen en diligences tussen’s-Hertogenbosch en Maastricht…
• Detail verklaring koetsiers.
MEER
MEER
MEER
MEER
1746  MEER
1747 • Historici hebben zich in het verleden al afgevraagd waarom de overste van de Achelse Kluis in 1741 het goed Genenbroek kocht …
• Na het Tweede Stadhouderloze Tijdperk werden de postmeestersplaatsen in Holland opgedragen aan de Prins van Oranje…
• Legereenheid stuurde een postiljon naar Achel.
 MEER
 MEER
MEER
1748  MEER
1749 • Verzendwijze voor brieven op Duitsland en Italien.
• De overgang van de Postsociëteit naar de Hollandse Statenpost werd ingezet.
• De voor Duitsland bestemde post van de Postsociëteit werd vanaf 1749 in Hamont aan de Keizerlijk Post overgedragen.
• Hester Borrebach begraven.
 MEER
 MEER
 MEER
 MEER
1750 Kaart van Peter Schenck van rond 1750. Hierop is vooral de weg tussen Hamont, Bree en Maaseik duidelijk ingetekend.  MEER

 

DATUM TITEL LINK
1751 In 1751 op St. Lambertusdag is onse genadige Edele prins Jan Theodoor van Beyeren te Achel gelogeerd geweest. MEER
1752 • In de Resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en West Vriesland, de verbinding tussen Maaseik en Amsterdam.
• De Comm. van de Hollandse Posterijen Den Bosch, Breda en Maastricht uit het medebeheer van de Postsociëteit te stoten.
• In de “Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in hare Edele Groot Mogende Vergadering genoomen.
• Generaliteitslanden waren gebieden die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden …
• De familie de Hubens zouden tot in het eerste kwart van de 20ste eeuw een grote invloed hebben op Achel.
• OVER POSTMEESTERS EN POSTKANTOREN IN GORINCHEM
• De regenten van de grote steden hun postale rechten over aan de Staten van Holland en West-Friesland.
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
MEER
1753 • Op 19 februari verklaarde Den Haag liever met de Luikse post te willen corresponderen dan met de Rijks- of Keizerlijke Post.
• Op 25 oktober 1753 wordt door de Postsociëteit de Posthoorn als instrument in ere hersteld
MEER
MEER
1754 • Het uniform bestond sinds 1754 uit een rok van blauw laken met rode voering van baai met “rood lakense opslagen” …
• De steden Hamont en Peer stelden in 1754 samen een alternatief traject tussen Den Bosch en Hasselt voor.
• Eigen posterijen werden opgeheven.
 MEER
MEER
MEER
1755 Peer en Hamont proberen tot een overeenkomst te komen, in 1755 werd hun plan meegebracht van Hasselt. (RAL)  MEER
1756  MEER
1757  MEER
1758 • Volgens een in Hollandse resolutie was de combinatie van herberg niet meer te rijmen met het uitbaten van een posthuis.
• Herberg voortaan geen postwisselkantoor meer.
MEER MEER
1759  MEER
1760 • Adriaan van der Does, verkoopt aan de commissarissen der posterij, een huis………  MEER
1761 • Bij de onderhandelingen die het Tractaat van Antwerpen voorafgingen kwamen de Hollandse Staten en de Rijkspost op …
• Belangrijke gebeurtenissen voor Achel in 1761 …
• Op 24 maart 1761 kwam baron de Hubens, samen met de heren Jorissen en Van den Dungen een verzoekschrift voorleggen …
• Pand aangekocht in Alfen.
 MEER
 MEER
MEER
MEER
1762 • Op 23 mei kwam er een akkoord tussen het generale Postoffice van Holland en Westfriesland en het postcomptoir …
• Op 1 juli 1752 probeerden de Commissarissen van de Hollandse Posterijen de generaliteitssteden …
• Opheffing der Postsocëteit.
 MEER
 MEER
 MEER
1763 • Deze overname zorgde er ook voor dat op 25 april 1763 een conventie opgemaakt (zie afb) werd tussen de stad Eindhoven …
• Op 7 en 21 februari 1763 noteerde Willem van Beusekom bij de opmaak van het octrooi aan Johan Huttman nauwkeurig …
• In gebruikname Postwagen.
MEER
MEER
MEER
1764 Ondertussen bleef de strijd tussen Hamont en Achel om hun steenweg naar Den Bosch duren.  MEER
1765 • Op 25 januari 1765 had Mathijs van den Dungen als geoctrooieerde overnemer van de diligence Luik en Maastricht een …
• 25 januari De klacht van Van den Dungen.over Luikse karren die personen vervoerden.
 MEER
 MEER
1766 • Sibilla Ortelli, de vrouw van Mathijs Van den Dungen, stierf reeds op 21 juli 1766. Mathijs bleef niet lang weduwnaar…
• Sibilla de Grande…
 MEER
 MEER
1767 Het eigenlijke werk met betrekking tot de verzorging van de post werd gedaan door een commies.  MEER
1768 Omdat de diligences vanuit Den Bosch hun weg nu al over Valkenswaard naar Achel namen, was er ook voor Achel nog niets beslist.  MEER
1769 • In 1769 haalde Hamont haar laatste pijlen boven, het werd nu wel echt de hoogste tijd…  MEER
1770 • Na een periode van 6 jaar als medevennoot van de Bosscher wagenposterij werden Jacob Sassen en Mathijs Van den Dungen vervangen.
• 1770:  Jacob Hoppach, eerste kommies van ‘s-lands Posterij te Alphen.
 MEER
MEER
1771 • Alle inspanningen ten spijt, de drie betrokken landen kiezen voor verlenging van de weg over Lommel.
• Op 12 juni werd in het Statenhuis het definitieve traject van Hechtel tot aan de grens voorgesteld.
• Het bouwvallige pand te Alfen (in 1761 aangekocht) afgebroken.
 MEER
 MEER MEER
1772  MEER
1773 In 1773 werd Mathijs Van den Dungen pachter op de zogenaamde Oude Hoeve te Achel.  MEER
1774  Andere plannen met ONS GENOEGEN.  MEER
1775  Rapport zoekraken Postzakken.  MEER
1776 Prachtige kaart uit 1776 bij een twist over het Oormansbos.  MEER
1777  MEER
1778  MEER
1779 Een brief uit 1779 vanuit Roermond (poststempel nog zichtbaar) via Hamont naar Eksel.  MEER
1780  MEER
1781 • Mathijs Van den Dungen overleed op 25 juli 1781 te Achel en liet zijn familie met veel problemen achter.
• Nu kwam Antonius Van den Dungen (°1741) op het voorplan in Achel.
 MEER
 MEER
1782 Op 17 mei 1782 werden de eigendommen van vader Mathijs Van den Dungen verdeeld onder zijn twee kinderen Antonius en Jenne Maria.  MEER
1783  Financieel stuk Postwezen Eindhoven.  MEER
1784  MEER
1785 Zeer gedetailleerde postkaart uit 1785.  MEER
1786  MEER
1787  MEER
1788 • Keizerlijk hoofdpostkantoor gaat van Maaseik naar Luik.
• Volgens de archieven van Thurn en Taxis waren Tongeren, Bree, Hasselt en Hamont belast met …
• Fragment van een brief verzonden van Luik via Hamont naar de Achelse pastoor Bungeners in 1788.
 MEER
MEER
MEER
1789 Detail uit een almanak van een Ekselse teut met informatie over de post in Amsterdam (1789).  MEER
1790 Fragment van de kaart van Verhees uit circa 1790.  MEER
1791 • Willem Albert Bachiene gaf in 1791 in zijn “Vaderlandsche geographie” zijn relaas over de …
• De Hut Mie Peels, één van de rustplaatsen op de postroute tussen Eindhoven en Grevenbroek.
• Historie Hut van Mie Pils (Peels).
 MEER MEER
MEER
1792  MEER
1793  MEER
1794 Kaart Geldrop, Heeze en Leende.  MEER
1795 • Vanuit Scheveningen verlaat stadhouder Willem V van Oranje-Nassau (Prins van Oranje) met zijn zoons …
• Beknopte postgeschiedenis van Tilburg vóór 1795.
 MEER
 MEER
1796  MEER
1797  MEER
1798 De Boerenkrijg (1798)  MEER
1799 • Duitse postkaart uit 1799.
• Gedurende de Franse tijd -in 1799 -werden de posterij- en nationaal verklaard.
• In 1799 besloot de volksvertegenwoordiging, dat de Posterijen voortaan “nationaal” zouden zijn.
 MEER
MEER
MEER
1800  MEER