1741: 13 juli “den heere Gerardt Beckers arrestant tegens mevrouw Bormans in boven gearresteerde onder dese justitie gelegen reproduceert des heere itiriere decreeten, welcke debite par post aen haer syn geïnsinueert als blijckt bij attestatie van ued heeren substituyt griffier Geerts de welcke de copieen autentique onder adress aen dito mevrouw heeft gesonden en alhier selver op het posthuys alwaer de keysersche posten aencomen bestelt”

1741: 12 oktober “bij attestatie van Ued heere secretaris Goerts de welcke de copie aythentique onder addres aen dito mevrouw heeft gesonden ende alhie selver op het posthuijs alwaar de keijserlijcke posten aenkoemen bestelt, soe als claer blijckt dat dito mevrouw genoechsaem en overvloedelijck is geconcumacieert dijens volgens versoeckt den heer ….

Bron: Het boek “Hamont.
De geheimen van zijn brievenpost.
Achel op een kruispunt van
de diligences” auteurs Guido Tijskens
en Luk Van de Sijpe, pag 42, Hamont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *