1601-1700

1669: In 1669 had Christiaan Constantin Rumpf als gezantschap van de secretaris in naam der Republiek der Nederlanden te Parijs een traktaat ondertekend met de Franse directie der post voor een brievenpostverbinding tussen Parijs en een aantal Hollandse steden.
Dit verdrag werd stipt nagekomen tot in 1688.

Bron: Het boek “Hamont. De geheimen van zijn brievenpost. Achel op een kruispunt van de diligences” auteurs Guido Tijskens en Luk Van de Sijpe, pag 20, Hamont.

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Klik hier voor download.

Adolff Borbagh x Cornelia van Swieten
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen voortgekomen:

1. Christiaan Borrebach
Op 3 februari 1664 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes van Swieten/Maria van Rosenburgh

2. Henderick Borrebach (zie B1)
Op 20 maart 1665 gedoopt in de Kloosterkerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Reynier de Jong/Pijsbeth (?) van Swieten

Doctor Henricus Borrebag is begraven op 30 april 1716. Betaald aan impost voor het begraven: 80 gulden.

3. Johannes Borrebach
Op 22 maart 1667 gedoppt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder:  Cornelia Borrebach
Getuigen: Cornelis van Slingeland/Maria van Swieten/Jacobmina Baeckers (?)

4. Wilhelmus Borrebach
Op 22 augustus 1668 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johannes Das/Dirk Tol/Odilia Spek/Odilia van Swieten

5. Jacobus Borbagh
Op 22 oktober 1669 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/Hillegonda Haeckmes (?)/Odilia van Swieten

6. Hester Borbach (zie B2)
Op 12 april 1671 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Nicolas Clingel/juffrouw Susanna Clingel

Hester Borrebagh is op 14 mei 1749 begraven, 77 jaar oud. 15 gulden impost voor het begraven betaald.

7. Maria Borrebach
Op 28 augustus 1672 gedoopt in de Hoogduitsche kerk, Den Haag
Vader: Adolff
Moeder: Cornelia van Swijten
Getuigen: Henry van Swijten/Maria (?)/Margrita van Swieten

8. Willem Carel Bourebagh
Op 16 maart 1674 gedoopt in de Nieuwe Kerk, Den Haag
Vader: Adolph, postmeester
Moeder: juffrou Cornelia van Swijten
Getuigen: Adriaen van Slingeland/Johan Das/juffrouw Charlotte Corbet

9. Willem Hendrick Borrebach
Op 15 januari 1676 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag,
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Maria Blakasuis (?)/Willem Spitswegh

10. Maria Borrebagh
Op 26 december 1677 gedoopt in de Groote kerk, Den Haag
Vader: Adolf
Moeder: Cornelia van Swieten
Getuigen: Johan Das/juffrouw Hillegonda Haeckmes (?)

Gegevens afkomstig
uit het
Haagse Gemeentearchief
april 2017

Klik hier voor download.

1672: Nauw was Prins Willem tot de erfelijke waardigheid zijner voorouders verheven of hij werd, zoo als van zelf spreekt, overstroomd met verzoekschriften. Zoo vonden
wij er een gericht aan „U Koninghlyck Hoogheyt” door Cornelia Borrebagh, huisvrouw van den Haagschen postmeester Adolff Borrebagh, zooals het heette „Hoogheyts getrouwe dienaer. Zij geeft daarin te kennen, dat zij door eenige wel geaffectioneerde magistraats personen, gewaarschuwd is dat verscheiden sollicitanten bij de Regeering aanhouden, om haar van de posterij te berooven om haar en haar lieve kinderen het brood uit den mond te nemen. Zij voorziet met schrik dat haar binnen 5 of 6 dagen het ambt ontnomen zal worden en verzoekt Zijne Hoogheid eene bedrukte en onnoozele vrouw genadiglijk met een favorabel letterken aan den tegenwoordigen magistraat te begunstigen.
De Prins scheen haar goed gezind, want hij beval op I October 1672 van uit het leger bij Zwammerdam de dispositie van het ambt op te houden.
Wij zullen niet onderzoeken in hoeverre de huisvrouw van den postmeester Adolf Borrebagh aanspraak meende te mogen maken op de machtige interventie van Zijne
Hoogheid Prins Willem III. Alleen mogen wij wel even aanstippen, dat Borrebagh met De Graaf betrokken was bij den aanslag op het leven van den raadpensionaris Johan de Witt in den nacht van 21 Juni 1672, waarbij De Witt deerlijk gewond werd.

Bron:
Biema

1672: Adolf Borbagh was overigens een persoon met een besmet verleden. In de late avond van 21 juni 1672 zag hij, terwijl hij met een paar kornuiten wandelde over de Vijverberg in zijn woonplaats, licht branden in het torentje van het Binnenhof, de werkkamer van de raadpensionaris.

Borbagh was een vurige Oranjeklant en had een grenzeloze afkeer van tegenstanders van de Prins van Oranje. Diens machtigste vijand was ongetwijfeld raadpensionaris Johan de Witt en Borbagh stelde voor,deze belangrijkste bestuursambtenaar van het gewest op te wachten en het zwijgen op te 1eggen.Toen de raadpensionaris en zijn knecht rond het middernachtelijk uur naar buiten kwamen werden ze overmeesterd door Borbagh en de zijnen. In de mening in hun opzet te zijn geslaagd, namen de aanranders vervolgens de vlucht, maar Johan de Witt overleefde de aanslag. Slechts één van zijn belagers werd gegrepen en op het schavot onthoofd. Borbagh hield zich schuil en kreeg na de moord op de gebroeders De Witt (20 augustus 1672) ontslag van rechtsvervolging met behoud van het postmeestersambt. Aan dit sujet vertrouwde het stadsbestuur van Gorinchem de post toe!

 

Bron

Op 21 juli 1672 had Adolf Borrebagh, als vurig aanbidder van de Prins van Oranje, zijn
machtigste vijand, de raadpensionaris Johan de Witt, het zwijgen willen doen opleggen. Op
een nacht wachtte een groepje Borrebagh-getrouwen raadspensionaris Johan de Witt en zijn
broer aan het Haagse binnenhof op om hen te liquideren. Johan de Witt overleefde de aanslag
en één van de drie kompanen van Borrebagh werd omwille van de aanslag onthoofd. Borrebagh
ontkwam, hield zich schuil maar werd, na contact van zijn vrouw met en op voorspraak
van prins Willem III, niet verder vervolgd. Cornelia Borrebagh, de huisvrouw van den Haagse
postmeester Adolf Borrebagh had meteen na de feiten de prins aangesproken met het verhaal
dat men haar de posterij wou ontnemen waardoor ze haar lieve kinderen het brood uit de mond
zouden nemen. Ze had schrik dat binnen 5 of 6 dagen het postmeesterambt van haar man ontnomen
zou worden. Ze verzocht zijne hoogheid deze bedrukte en onnoozele vrouw genadiglijk met
een favorabel letterken aan den tegenwoordigen magistraat te begunstigen. De prins ging in op
haar voorstel en Borrebagh kon zijn postmeesterambt zonder verdere rechtsvervolging opnemen.


Johann de Witt

Bron:
Het boek “Hamont. De geheimen
van zijn brievenpost. Achel op een
kruispunt van de diligences”
auteurs Guido Tijskens en
Luk Van de Sijpe, pag14, Hamont.