1683: Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden( 1579-1795) waren de posterijen in handen van de stedelijke regeringen, die de functie van postmeester gewoonlijk opdroegen aan regenten. Postmeesters regelden de brievenposterij. Het vervoer van de post geschiedde door boden, aanvankelijk te voet en later te paard: de postiljons. In Gorinchem was Antoni van Salingen zo’n bode, die brie- ven vervoerde tussen deze stad en ‘s-Gravenhage. Na zijn overlijden stelden burgemeesteren in het najaac van 1681 Cornelis Menningh aan tot “postbode op ‘s-Gravenhage”. Heel wat vertrouwelijke brieven, bestemd voor de bestuurscolleges in Den Haag, werden aan hem toevertrouwd. Vermoedelijk bezorgde hij ook wel eens brieven ten huize van de geadresseerden en beurde daarvoor dan de vrachtkosten ten nadele van de postmeester. Dat was reden voor het opstellen van een contract tussen de houdster van het postkantoor in Gorinchem -Magdalena Sluymer en Cornelis Menningh. Volgens deze overeenkomst van 12 augustus 1683 ten overstaan van burgemeesteren moest de postbode voortaan alle brieven, pakketten, zakken enz. afleveren bij het postkantoor en de verdere bezorging overlaten aan de bestellers van het postkantoor. Postbode Menningh genoot voor het vervoeren van de post tussen Gorinchem en ‘s-Gravenhage f 190 per jaar, te betalen door de postmeester. De akte van overeenkomst is mede ondertekend door Adolf Borbagh (Borrebagh), postmeester van ‘s-Gravenhage, die blijkbaar in Gorinchem ook het postkantoor exploiteerde. Een officiële aanstelling bezat hij echter niet, maar vier dagen later benoemden burgemees-eren hem officieel tot postmeester van Gorinchem, belast met de verzending en bestelling van brieven en pakketten. Borbagh was dus de man die verantwoordelijk was voor de verzending van brieven en andere poststukken naar andere plaatsen en de van elders aangevoerde post aan huis moest laten bezorgen. Hij combineerde het Haagse postmeesterschap met dat van Gorinchem en woonde niet eens in deze stad.Zoals we zagen liet hij de werkzaamheden in Gorinchem verrichten door een plaatselijke functionaris, in dit geval een vrouw: Magdalena Sluymer.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *