04-05-1683
Jan en Oirck Jacobsz Verruijt, ieder voor 1/12 deel, Poulus Jansz Laferdre voor
zi f en vervangend zijn confrater Cristiaen Cornelisz van der Aer, samen testamentaire
voogden over Lijsbet, Martijntgen en Claes Jacobsz en Verruijt, voor 3/4 deel, kinderen
van Jacob Jansz Verruijt en Trijntgen Claesdr Sporenburgh, beiden overleden, gewoond hebbend aan Gouwsluis, verkopen aan Jacob Jacobsz Verruijt, bakker te Gouwsluis, oudste zoon, die reeds het laatste 1/12 deel erfde, 11/12 deel in een huis en erf te Gouwsluis, belend ten oosten de voorkolk van de sluis, ten zuiden de Hoge Rijndijk, ten westen de postmeester Offenbergh en Van der Horst, ten noorden IJtgen Lambregtsz. Koopsom 1008 gulden 6 stuivers 11 penningen. Met schuldbrief.

19-11-1683
Marritgen Oaniëlsdr Backer, getrouwd met Gerrit Jansz van Ket, scheepstimmerman
wonend te Amsterdam, met procuratie van haar man en van haar broer Frederick Danië1sz Backer, zaagmolenaar en wonend op ’t Zaagmolenpad buiten de Utrechtsepoort van Amsterdam, samen erfgenamen van IJtgen Lambertsdr, in leven weduwe van Daniël Freedricksz Backer, procuratie voor Johannes van Kerkhove, notaris te Amsterdam d.d. 16-11-1683, verkoopt aan Cornelis Gijsen Segvelt een huis en erf te Gouwsluis, belend ten oosten de Voorkolk van de Sluis, ten zuiden Jacob Jacobsz Verruijt, ten westen de postmeester Offenbergh en Van der Horst, ten noorden de Rijn. Koopsom 600 gulden. Met schuldbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *