1688: Tractaat met de Fransche directie der post werd stipt nagekomen tot in 1688.

Wij zullen nu wat langer stilstaan bij eene aangelegenheid, die gedurende bijna 60 jaren de diplomatie van Frankrijk en der Republiek en buitendien de Staten van
ons land bezig hielden, zonder dat ze naar ik meen eene definitieve oplossing verkreeg. Het betrof een geschil tusschen de Fransche algemeene postdirectie en de post-
meesters van eenige Hollandsche steden, waaronder die van ’s Gravenhage.

Aan de welwillendheid van den heer oud-referendaris M. A. van Rhede van der Kloot heb ik onderstaande aanteekeningen omtrent den postmeester Dedel te danken.

Mr. Willem Gerrit Dedel was het eenig kind van den burgemeester Jan Dedel en van Anna Maria Hudde.
Hij was geboren te ’s Gravenhage den 30 Maart 1675, en is overleden te Leiden den 22 Januari 1715.
Hij is geweest secretaris, president, schepen en raad van Amsterdam en postmeester der posterijen op Duitschland, Italië en Frankrijk.
Den 5 Januari 1702 huwde hij te Amsterdam Susanna Sophia van de Blocquerie, geboren
te Amsterdam 6 Maart 1675, overleden aldaar 30 Juli 1733.
In 1669 teekende Christiaan Constantin Rumpf als gezantschapssecretaris der Hoog Mogenden te Parijs een tractaat met de Fransche directie der post op den vreemde.
Dit verdrag werd stipt nagekomen tot in 1688. Link naar de verbinding over Hamont naar Luik
Tegen het einde van dit jaar gaven de Haagsche postmeesters het slechte voorbeeld, spoedig daarop gevolgd door die van Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden. Ge-
bruik makende van den toen heerschenden oorlogstoestand (den 9-jarigen oorlog) weigerden zij te betalen, terwijl de Fransche post volgens hare bewering trouw doorging
met de verzending tot aan het Kuipersveer der brieven bestemd voor Holland.
Na het beëindigen van den oorlog door den vrede van Rijswijk in 1697, deed de toenmalige ambassadeur. De Bonrepos, stappen bij Ho. Mo. om betaling van den achterstand te verlangen, doch de naar aanleiding der Spaansche erfopvolging opnieuw ontbrande oorlog verijdelde zijne pogingen.

Bron:
E. VAN BiEMA.
Het een en ander omtrent het
OudeHaagsche Postwezen,
naar bescheiden uit de
archieven 139

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *