1870: Directeur W.H. Muntendam was de eerste postdirecteur, die in het gemeentelijke gebouw ging wonen, maar niet voor lange duur. Het directeurschap in Gorinchem wisselde geregeld. In honderd jaar telde de stad maar liefst twintig verschil- lende directeuren ! Het postkantoor kreeg in de loop der tijden een stij-gende stroom poststukken te verwerken. Waren het er 157.348 in 1870, tien jaren later was het aantal brieven meer dan verdubbeld. Van de zijde van de posterijen werd dan ook
geinformeerd, of er van gemeentewege bereidheid bestond het postkantoor uit te breiden of een ruimer gebouw beschikbaar te stellen, omdat de toestand onhoudbaar was geworden. Het gemeentebestuur reageerde afwijzend, omdat het Rijk voor voldoende ruimte diende te zorgen. Er bleef geen andere weg open, dan het gemeentelijk gebouw waarin het postkantoor was gevestigd aan te kopen. Van de zijde van de gemeente bestond daartegen allerminst bezwaar en medio 1881 besloot de gemeenteraad tot de verkoop van het gebouw aan het Rijk voor f 11.000. Voor een noodzakelijke vergroting kocht het Rijk bovendien het aangrenzende particuliere pand aan de Groenmarkt. Aannemer Verweij, die indertijd het postkantoor had gebouwd, kreeg van rijkswege opdracht een ingrijpende verbouwing uit te voeren. Het naastgelegen huis werd erbij getrokken en langs de Groenmarkt verrees een geheel nieuwe gevel van baksteen. Met gebruikmaking van verschillende soorten steen werd een figuratie in de gevelwand aangebracht. De ingang werd verplaatst naar de rechterzijde naast de Tinnegietersteeg. Weer later zou die deur door een venster worden vervangen, wat nog is te zien aan de stenen onder het raam; de toegangsdeur kwam toen in de Tinnegietersteeg, maar de postdienst had het gebouw toen al verlaten. In de gevel werd een grote gemetselde
brievenbus aangebracht, de eerste openbare brievenbus in Gorinchem.

Bron