Transcriptie:

Copia
Compareerde voor mij Arnold. Van Loon openbaer notaris bij de Ed(ele) Mo(gendheden) Rade van brabant in s’ gravenhage geadmitteert, binnen de heerlijckheijt Tilborge residerende en de getuijgen nagenoemt in eijgen persoon johannes van unen out 44 jaren off daer ontrent inwonder der heerlijckheijt van Loon mij notario wel bekent, dewelcke ten versoecken van jan janssen de Cock wooende tot Tilborgh op sijne name waerheijt, eere, ende vromicheijt in recht voir dich, waerachtich ende inder daet sulcx te wesen, dat soo langen tijdt hem attestant gedencken geheught, gedurende desselfs directie de brieven uijt hollandt op den bossche, Luijck, Acken, Mastricht andere steden en dorpen coomende, voor sijne geweesene respective meesteren, namentlijck de heere Cornelis en Adriaen van Slingelandt, Franchoijs van graeff saliger, huijbert van graeff, adolff borrebagh, ende Clignet volgens ordre en aen hem ver leende schriftelijcke commissien tot Tilborgh als commies ende directeur der selver heeft waer genomen, en(de) altijt de hollansche , zeelansche en andere brieven, waeronder oock in het sorteren der selver mede verscheijde Engelsche brieven heefft bevonden, op den Bossche horende, heeft gesonden, soo aende voorsaeten als tegenwoordige postbodens selffs requiranten in desen, ende sulcx tertijdt ende wijlen toe dat die heeren respectieve postmeesters Bourebagh, Clignet mette heere postmeesters van graeff en de Meij onderlinghen over het transporteren der brieven en posterijen geaccordeert en over comen sijn geweest, gelijck sij voorn(oemd) deponent binnen de voorseijden tijdt de brieven off te retouren gecomen aen hem uijt den boscche van voorss(chreven) postbodens en hunne voor het(?) en hoorende op hollandt zeelandt en Engelant en(de) andere verscheijde plaetschen, op dordrecht heeft gesonden en(de) de heere postmeesters aldus, in sijne tijde geweest, omme gedistribeert te worden, daer ende alwaer sulcx behoorden, ………. Van wel wetenthheijt allegerende, dat hij deponent ontrent dertich jaren herwaerts, als commis ende directeur der brieven het postcomptoir tot Tilborgh met saliger sijne huijsvrouwe heefft waer genomen en bedient sijn schoonvader soo sij attestant bevint in eenige papiren tsedert de jaren 1620 tot sijne ende desselfs schoonmoeder ….  incluijs. Aldus gedaen en gepassert binnen Tilborgh op huijden den 17e novemb(ris) 1685 ter presentie van jacob huijsmans ende adam goijert adams beide inwoonderen alhier als getuijgen hiertoe versocht, die de minut deses belieffens den heer attestant en mij not(aris) voor(schreven) mede hebben ondertekent.

Bronvermelding

Regionaal Archief Tilburg
Notariële archieven
Notarieel archief Tilburg,
Bron: boek, Deel: 35,
Periode: 1679-1715,
Tilburg, archief 115,
inventaris­num­mer 35,
1685, ARNOLD VAN LOON,
Protocollen, 1685, folio 44v

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *