1668:

Op huijden den 10 decembris 1668 compareerde voor mij Corz. van Rijp openbaer not(ari)s ende  de getuijgen naergenoemt mons(iue)r Adolff Borrebach postmeester alhier ende verclaerde sulcx hij doet bij desen, als eijgen schult aentenemen onders rennuciatie voor soo veel des noots soude mogen sijn vant’t benefitie ordinis et excuffionis des effecte vandien hem comp(aran)t onderrigt op heden dato deses te betaelen aen cap(itei)n Dirck Jans(en) de Geus wonende tot Delff de some van vijffenveerich gulden over een halff jaer interest van twee twe duijsent gulden cap(itaa)l staende gehypoteecqueert op sekere huijsinge  ende erve staende ende gelegen aen dostsijde van ’t spuij alhier inden haege toebehorende de wed(uwe) ende erffg(enam)en van wijlen willem van wieten des comp(aran)ts moeder, op meij toecomenden 1669 gelijcke vijff en veertch gul(den), alsmede de costen bij den voors(chreven) de Geus ende dan voorts alle halff jaer daer aen volgnde de som(m)e van seven en t sestich gulden tien stuijvers, en dat  van halff jaer tot halff jaer tot dat de verloopen, ende noch te verloopen interest van v(oor)s(chreven) tweeduijsent gulden gelijck, ende desaengaende niet meer ter acteren sal wesen, sonder dat nochtans met desen enige de minste novatie gemaect wert, maer blijfft den Rentebrieff ter voors(chreven) so(m)me van twe duijsent gulden cap(itael) gehypoteecqueert op de voors(chreven) huisinge toebehorende de voors(chreven) wed(uwe), ende erffgenamen van Willem van Swieten in sijn geheel, omme daer aen in cas van wanbetalinge van(de) interesten in desen verhaelt het voors(chreven) capitael van tweduijsent guld(en) met de verloopen interesten daer aen te ……….verhalen
Tot naecominge van ’t gene voors(chreven) staet verbint hij comparant sijn persoon, ende generaelijcken alle sijne goederen de selve subjecterende allen heeren hooven reghten, ende reghteren ende speciaelijck den hove van hollant te vreden sijnde den voors(chreven) comparant tot naedere verseeckertheijt van voors(chreven) Cap(itei)n Dirck Jans(en) de Geus sich in alle tgene voors(chreven) is tot sijnen costen bij des gene hove van hollant, oft bij den achtbaeren gerechte deser stede goetwillichlijck te laten condemneren, constituerende daer toe Adriaen Copmoijer ende Willem Schuijffhie, procureurs voorden gemelten hove, Mithürs Antonij vander Drifft ende mij Noth(ari)s procureurs voor des gerechte, t samen off elcx van hen in t bijsonder, tsij om de condemnatie te versoucken off daer in te consenteren, belovende compt te ratificeren, en(de) approberen t gene bij de voors(chreven) ptocureurs uijt cragte deses sal werden gedaen, en(de) verrigt onder gelijck verbant gedaen, ende gepasseert in s Gravenhoge ter presentie van teodorus Brugman, clercq mijns nat(ari)s, ende Mathijs Maertens …… als getuijgen ter deses versogt
(met handtekening Adolff Borrebach)

Haags gemeentearchief 414
folio 217

Transcriptie:
Guido Tijskens 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *